BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Menu

O projekcie

Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

na lata 2007 – 2013

„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 3.890.519,20 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 3.269.780,00 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 490.467,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2.779.313,00 PLN

Wartość wydatków niekwalifikowalnych projektu: 620.739,20 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Okres realizacji: 01.10.2010 – 30.09.2013

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu przez okres 8 lat (3 lata – realizacji projektu + 5 lat jego trwałości) dla:

30 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością,

30 jednostek podległych Gminie w tym: Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Bibliotek, SCK, MCRiW, MOPS oraz ZEAP.

W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie sieć światłowodowa o długości 25 km, obejmująca w/w jednostki Gminy. Dla jednostek zostanie zakupiony oraz dostarczony hurtowy Internet, natomiast dla gospodarstw – od istniejących dostawców. Dodatkowo – do każdej jednostki – zostaną zakupione po dwa zestawy komputerowe z drukarkami. Dla 2 osób z każdego gospodarstwa domowego (tj. łącznie dla 60 osób), objętego projektem zostaną przeprowadzone szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Cel projektu:

Główne cele projektu to:

zapewnienie dostępu do Internetu osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, spowodowanym trudną sytuacją materialną, bądź niepełnosprawnością,

wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem,

zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców Gminy,

wzrost wykorzystania technologii informacyjnych oraz telekomunikacyjnych na obszarze Gminy,

zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu.

Cele ogólne zostaną osiągnięte poprzez realizację celów bezpośrednich. Zalicza się do nich:

zapewnienie dostępu do Internetu uprawnionym mieszkańcom – 30 gospodarstwom domowym w Gminie i 30 jednostkom organizacyjnym,

podnoszenie umiejętności korzystania z Internetu,

podnoszenie kompetencji zawodowych osób objętych projektem,

ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach,

aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych.

Produkty projektu:

- liczba zakupionych i zainstalowanych zestawów komputerowych – 60 szt,

- długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego – 25 km,

- liczba utworzonych portali internetowych – 1 szt,

- liczba przeprowadzonych szkoleń – 4 szt,

- liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu – 30 szt,

- liczba jednostek podległych Gminie, które otrzymały dofinansowanie do Internetu: w tym liczba szkół, które otrzymały dofinansowanie do Internetu – 30 szt / 12 szt

- liczba kampanii promocyjnych i informacyjnych skierowanych do odbiorców końcowych projektu – 1 szt,

- liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w szkoleniach – 5 osób,

- liczba godzin szkoleniowych – 64 godz.

Rezultaty projektu:

Realizacja projektu – oprócz osiągnięcia mierzalnych rezultatów tj.: ilość gospodarstw i jednostek podłączonych do szerokopasmowego Internetu, ilości przeszkolonych osób, ilości zainstalowanych zestawów komputerowych itd. – przyczyni się do osiągnięcia rezultatów, których kwantyfikacja nie jest możliwa, np.:

ułatwiony kontakt beneficjentów ostatecznych z urzędami administracji publicznej,

poszerzanie wiedzy uczestników programu, dzięki szerokim możliwościom szybkiego dostępu do informacji,

wyrównanie szans funkcjonowania osób objętych przedmiotowym projektem w realiach obecnej gospodarki, rozwijającej się w oparciu o nowoczesne technologie przekazywania informacji, w stosunku do części społeczeństwa, które nie jest zapóźnione cywilizacyjnie,

dostęp do e-Lerning’u,

aktywizacja zawodowa osób z grup zagrożonych bezrobociem,

dostęp do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,

dostęp do globalnych zasobów wiedzy dla beneficjentów ostatecznych.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Menu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept